Palliatieve Zorg Wat Is Dat  thumbnail

Palliatieve Zorg Wat Is Dat

Published Apr 14, 24
7 min read

In 2006 toonde de Nederlandse HARM-studie aan dat ruim 5% van alle ongeplande ziekenhuisopnames (dat zijn 41.000 opnames) werd veroorzaakt door medicatie. Van deze opnames bleek 46% vermijdbaar (casus palliatieve zorg voorbeeld). De studie liet zien dat vooral ouderen een verhoogd risico lopen op een ziekenhuisopname door medicatie. Ouderen gebruiken vaak meer medicatie dan jongeren, maar ook leeftijdgebonden veranderingen in fysiologie en de aanwezigheid van cognitieve en fysieke beperkingen spelen een rol

Zo hebben ouderen met chronische nierschade (CNS) een verhoogd risico op het ontwikkelen van cognitieve stoornissen - casus palliatieve zorg voorbeeld. In deze bijdrage wordt toegelicht welke factoren hierop van invloed zijn en hoe u als verpleegkundige tijdig kunt anticiperen op de multiproblematiek. Stelt u zich eens voor dat u een onrustige cliënt met dementie kon helpen door hem weer even te laten terugkeren naar vroeger

Klinkt dit als toekomstmuziek? Nee, het is wellicht mogelijk in de (nabije) toekomst, gewoon bij iemand thuis of in het verpleeghuis, met behulp van virtual reality. ‘Ik neem liever nog geen plaats, dokter!’, zegt de patiënt zuchtend en steunend. De patiënt is door de huisarts met spoed ingestuurd naar het ziekenhuis in verband met onhoudbare pijnklachten en bloed in de urine.Ondanks de pijnstilling van de huisarts heeft hij hevige pijnklachten in de flank - palliatieve zorg Aalst. casus palliatieve zorg voorbeeld. De pijnmedicatie heeft slechts. Ernstige COPD is een complexe longaandoening, die voor de cliënt bij het verdere beloop van de ziekte een hoge ziektelast meebrengt. Kortademigheid bij inspanning, en soms ook in rust, en het optreden van longaanvallen verminderen de kwaliteit van leven

Sedatie Palliatieve Zorg

Het met empathie en zonder oordelen begeleiden van mensen met COPD helpt bij het. casus palliatieve zorg voorbeeld. COPD staat voor chronic obstructive pulmonary disease (chronische obstructieve longziekte).De ziekte wordt veroorzaakt door chronische bronchitis en emfyseem en uit zich in klachten zoals productief hoesten en dyspneu. COPD heeft een grillig verloop en gaat gepaard met exacerbaties

COPD is een sterk invaliderende aandoening. Met name bij ouderen... De complexiteit van zorg neemt toe naarmate mensen ouder worden. Met de vergrijzing stijgt het aantal kwetsbare ouderen en neemt ook de zorgvraag toe. Klinisch redeneren is een methode voor het structureren en optimaliseren van de zorg voor kwetsbare ouderen met het opstellen van multidisciplinaire interventies als resultaat.

Een op de vier kinderen in Nederland groeit op bij ouders die zorg nodig hebben. Als wijkverpleegkundige kunt u in situaties komen waarin de zorgvrager ondersteund wordt door kinderen: jonge mantelzorgers (casus palliatieve zorg voorbeeld). Zeker als de zorgvrager chronisch ziek is en/of psychisch belast, kunnen er zorgen ontstaan over de kinderen. In dit artikel wordt uiteengezet hoe u hiermee als (wijk)verpleegkundige kunt omgaan

Aan de hand van een casus wordt er wat dieper op dit onderwerp ingegaan. Richtlijnen houden nog onvoldoende rekening met multimorbiditeit. Multimorbiditeit is op de eerste plaats een probleem voor de oudere zelf en daarnaast voor zowel de thuiszorg als intramurale zorg, waarbij de richtlijnen elkaar soms tegenspreken. Dit geeft de nodige problematiek voor de oudere, maar ook voor behandeling en verpleging.

Palliatieve Zorg

In dit artikel wordt aan de hand van een. Met het ouder worden neemt het risico op een heupfractuur toe. Een heupfractuur betekent immobiliteit en pijn. Aan een heupoperatie zitten risico’s, zeker als er sprake is van kwetsbaarheid (casus palliatieve zorg voorbeeld). De keuze tussen wel of niet opereren na heupfractuur, wordt besproken in dit artikel

Intimiteit en seksualiteit zijn belangrijke onderdelen van het leven, ook voor mensen met dementie die in het verpleeghuis wonen, en hun partners. Het blijkt echter vaak een taboeonderwerp, waarbij verschillende perspectieven van belang zijn. In dit artikel wordt binnen het biopsychosociaal model gekeken vanuit het perspectief van de bewoner, partner, zorg-, medisch en paramedisch medewerker.

Of het nu rock of klassiek is, muziek maakt ons gezonder, aardiger en stabieler. Muziek raakt de mensen: het zorgt voor verwondering en voor herinneringen, het emotioneert en verbindt met anderen - casus palliatieve zorg voorbeeld. Muziek grijpt in de diepste structuren van het brein in. We hebben er zelfs eerder gevoel voor dan voor taal

Een acute ziekenhuisopname bij ouderen gaat vaak gepaard met andere klachten, zoals apathie, ondervoeding en functionele beperkingen - casus palliatieve zorg voorbeeld. palliatieve zorg Aalst. Deze geriatrische syndromen komen veel voor, zijn geassocieerd met negatieve uitkomsten en kunnen herstel belemmeren. Tijdig signaleren en opvolgen van deze geriatrische syndromen in de thuissituatie kunnen negatieve uitkomsten voorkomen. Probleemgedrag komt vaak voor bij mensen met dementie

GRIP op probleemgedrag is een erkende effectieve methodiek in de langdurige zorg. Kenmerkend zijn de multidisciplinaire en methodische aanpak, waarbij in ieder geval betrokken zijn: de verzorgenden/verpleegkundigen, psychologen en artsen (specialist ouderengeneeskunde). Zij doorlopen bij probleemgedrag de volgende stappen: signaleren, analyseren, behandelen en evalueren. Bij perifeer arterieel vaatlijden (PAV) is er een probleem in de arteriële circulatie in of naar het been.

4 Fasen Palliatieve Zorg

Door het herkennen van signalen, symptomen en het stellen van de juiste vragen, eventueel in combinatie met het meten van de enkel-armindex (EAI), kan bij een verdenking op PAV samen met de patiënt worden afgewogen wat de vervolgstappen zijn. Uitgebreide. In een gezond lichaam is de zuur-basebalans in evenwicht. casus palliatieve zorg voorbeeld. Het lichaam houdt dit evenwicht zelf in stand

Waterstofionen zijn chemisch zeer actief en kunnen makkelijk andere fysiologische processen beïnvloeden. Een zuur is een stof die opgelost in water kan afstaan. Een zuur wordt daarbij gesplitst in waterstofionen en het zuurrestion. Een base is het tegengestelde van een zuur en... Het inschatten van de mate van kwetsbaarheid van een patiënt is niet altijd even eenvoudig.

Samen met de patiënt kunt u zo optimaal gebruikmaken van shared decision-making en goed onderbouwd een behandeltraject ingaan of juist afzien van behandeling (palliatieve zorg Bornem). Dit vergt maatwerk, niemand is immers hetzelfde - casus palliatieve zorg voorbeeld. We hopen u in dit. Als gevolg van tekorten in de beroepsopleidingen is er in de gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen veel ruimte voor persoonlijke beeldvorming

Deze persoonlijke beelden worden versterkt door eenzijdige beelden over ouderen in onder andere de media. Met behulp van de Dynamische Systeem Analyse kunnen de persoonlijke beelden worden verkend en omgezet naar meer professionele, inspirerende beelden. Reumatoïde artritis (RA) is een chronische auto-immuunziekte die gekenmerkt wordt door gewrichtsontstekingen. Vroegherkenning is essentieel, want door vroeg in het ziekteproces te starten met medicamenteuze behandeling wordt gewrichtsschade voorkomen dan wel beperkt.

Bijscholing Palliatieve Zorg

‘Smart glasses’ is een ‘slimme bril’ waarmee het mogelijk is specialistische zorgverleners te laten participeren tijdens een consult bij de cliënt thuis - casus palliatieve zorg voorbeeld. De inzet van een slimme bril door verpleegkundigen in de thuiszorg neemt toe. In dit artikel leest u hoe wijkverpleegkundigen zo’n slimme bril inzetten bij complexe wondzorg. Vergrijzing, toename van het aantal chronisch zieken, een groeiend personeelstekort met daarbij onvoldoende mantelzorgondersteuning veroorzaken een toename van zorg in de wijkverplegingDe focus van de wijkverpleging moet verschuiven van zorgen voor naar zorgen dat: gezondheid bevorderen en ziekte voorkomen. casus palliatieve zorg voorbeeld. Oftewel preventie en een focus op zelfredzaamheid. In de praktijk lijkt dit makkelijker gezegd dan gedaan. Er gaat nog wel eens wat mis in de communicatie tussen artsen en verpleegkundigen. Dit komt doordat deze professionals verschillend zijn opgeleid

De SBAR(R) is een methode voor gestructureerde communicatie tussen verschillende professionals en bestaat uit de onderdelen: Situation, Background, Assessment en Recommendation (Repeat). Met behulp van de SBARR ordent u de. casus palliatieve zorg voorbeeld. Wat is de rol van de wijkverpleegkundige die vermoedt dat de partner van de cliënt dementie heeft, waardoor de cliënt mogelijk gevaar loopt? De wijkverpleging wordt beschouwd als spil van de zorg in de wijk met zorgtaken gericht op de individuele cliënt én gericht op diens directe omgeving, zoals familie

Niet alleen wordt de toepassing gebruikt voor het maken van films en het spelen van videospellen, maar ook bij trainingen en simulaties. De mogelijkheden van virtual reality worden ook steeds vaker in de zorg ingezet. De wetenschappelijke bewijslast neemt toe waaruit blijkt dat virtual reality toegepast kan worden om pijn te bestrijden.

Vlaams Congres Palliatieve Zorg 2023

Het werken onder hoge druk, vaak met onderbezetting, maakt dit beroep extra zwaar. casus palliatieve zorg voorbeeld. Het werken in de zorg tijdens de coronacrisis maakt dat artsen, verpleegkundigen en verzorgenden veelvuldig worden geconfronteerd met traumatische ervaringen. Een goede zelfzorg, maar ook een gestructureerde opvang, is van groot belang voor het welzijn van de verpleegkundigeCasemanagers kunnen mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen bij het inrichten van een mantelzorgnetwerk. Ongemerkt kan een zorgsituatie complexer worden, waardoor de grenzen die verbonden zijn aan de inzet van vrijwilligers in zicht komen. In dit artikel wordt aan de hand van de werkelijke situatie van Mevrouw - casus palliatieve zorg voorbeeld. In de zorg voor de geriatrische patiënt komen zowel polyfarmacie als valincidenten vaak voor

Latest Posts

Wat Betekent Palliatieve Zorg

Published May 06, 24
7 min read

Palliatieve Zorg Bij Kanker

Published May 05, 24
6 min read

Palliatieve Zorg Uz Gent

Published May 03, 24
8 min read